Objednávka lodí on-line

Pro správný výpočet ceny zvolte datum a místo začátku a konce plavby. Ceny se v různých obdobích mohou lišit.

Na větší objednávky poskytujeme slevy. Sleva se vám automaticky vypočítá při zadání objednávky.

1. Zvolte datum začátku plavby:
2. Zvolte datum konce plavby:
3. Začátek plavby:
4. V kolik hodin si lodě převezmete:
5. Konec plavby:
6. Vyberte, co si chcete půjčit:

Souhrn objednávky

Půjčovné
Cena za předávací místo
"Bez obav"
Sleva
Celková cena
Kauce

Osobní údaje

*Vaše jméno:
*Vaše příjmení:
*Váš email:
*Váš telefon:
*Adresa Vašeho trvalého bydliště:
Poznámka k objednávce (například počet a stáří dětí kvůli velikosti vest):

Půjčovní řád

 1. Podmínky smlouvy o nájmu vybavení
 2. Pokyny k používání nafukovacích lodí
 3. Podmínky "Bez obav"
 4. Stanovení odstupného při stornování objednávky
 5. Podmínky smlouvy o nájmu sněžnic

Podmínky smlouvy o nájmu vybavení

 1. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např.oheň). Není dovoleno používat záchranné vesty na sezení v lodi ani mimo loď.
 2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit pronajímateli. Ten je povinen je zapsat.
 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 4. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v řádném stavu, přiměřeně čisté a do místa, kde vybavení převzal nebo podle písemné dohody nejpozději do 18:00 posledního dne, na který byla smlouva sjednána. Čas vracení lodí na našich předávacích místech je nutné předem dohodnout na čas standardně mezi 14 - 18 hodinou. Jiný čas nebo místo lze domluvit, bude-li to v našich možnostech. V tomto případě může být pronajímatelem stanoven doplatek za tuto službu.
 5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužítí části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.
 6. Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.
 7. Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
 8. V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v tabulce smlouvy pod heslem Pořizovací hodnota.
 9. V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 10. Za nedodržení dohodnutého času vrácení nebo vrácení po 18. hodině posledního dne pronájmu je nájemce povinen uhradit 200 Kč za každou započatou půlhodinu prodlení. V případě nedodržení sjednaného místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli 1000Kč plus náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení.
 11. Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.
 12. Pronajímatel je při půjčení oprávněn mimo půjčovné požadovat kauci podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušeny Podmínky smlouvy o nájmu vybavení a pronajímatel dodržoval Pokyny k používání nafukovacích lodí.
 13. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality.
 14. Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kánoe plastová Tydra otevřená do stupně WW I, kajak plastový WW III, nafukovací kánoe WW III.
 15. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu, a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání pronajatého materiálu.
 16. Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb. Nájemce byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě, zvlášť když nejde o zkušené vodáky.
 17. V případě poškození materiálu se ceny oprav sjednávají takto:
  • Trhliny v pevné lodi - 500 Kč / 10 cm
  • Poškození vesty, neoprenu - 800 Kč
  • Zlomení hlavičky pádla - 200 Kč
  • Poškození sedačky Tydra - 200 Kč / deska
  • Poškození sedačky Baraka, Pálava - 800 Kč / deska
  • Poškození sedačky Riviera, kajak - 600 Kč
  • Poškození lodního pytle - 300 Kč/10 cm
  • Poškození, ztráta víčka, ucha sudu - 200 Kč
  • Ohnutí, zlomení žerdi pádla - 600 Kč
  • Ztráta koníčkovací šňůry - 100 Kč
  • Poškození nafukovacích lodí dle skutečné ceny opravy a.s. Gumotex včetně dopravy
  • Vrácení znečištěného materiálu - 100 Kč / kus
  • Sezení na vestě 200 Kč / vesta
 18. K uhrazení škod na materiálu bude přednostně použita složená kauce.
 19. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

Pokyny k používání nafukovacích lodí

 1.  Nafukovací lodě je nezbytně nutné chránit před sluncem, snižovat tlak ve všech komorách buď upouštěním vzduchu nebo pravidelným omýváním vodou. Nájemce je povinen dodržovat pokyny výrobce.
 2. Lodě se nesmí zbytečně tahat po suchu, mělčině, při přenášení splavu apod.
 3. V případě propíchnutí lodě, okamžitě dát loď na břeh tak, aby se do poškozené části nedostalo větší množství vody. Při vracení materiálu je povinen tuto skutečnost nahlásit pronajimateli.
 4. Vypůjčení nafukovacích lodí je možné nejdříve mezi 18 - 19hod. předchozího dne, vrácení musí být do 18 hod posledního dne výpůjčky. V případě pozdního vrácení se bude postupovat podle bodu 10) Podmínek.

Podmínky "Bez obav"

 1. Cena je 10% z celkové částky za smlouvu před odečtením slev. Vztahuje se vždy na celou smlouvu. V případě krádeže lodí neplatíte celou škodu, ale jen spoluúčast.
 2. Vztahuje se na neúmyslné poškození lodi a půjčeného vybavení při plavbě. Nevztahuje se na jejich úmyslné poškození, poškození z nedbalosti nebo poškození ohněm. Nevztahuje se na případy, kdy klient pojede úsek, kde je splutí zakázáno, který svou obtížností přesahuje vhodnost použití dané lodi, kde je vyhlášen stupeň povodňové aktivity, nebo který je nesjízdný pro sucho a přes varování půjčovny zde poškodí loď. Loď musí být používána v souladu s půjčovním řádem.
 3. Vztahuje se na krádež lodi. Nevztahuje se na ztrátu nebo krádež pádel, vest, barelů, házeček atd., pouze na krádež lodi. Nevztahuje se na poškození nebo krádež nafukovacích paddleboardů. "Bez obav" může zákazník uplatnit jen v případě, že loď nevystavil nepřiměřenému nebezpečí krádeže (například ji zabezpečil zámkem), krádež ohlásil Policii ČR (nebo policii země, kde ke krádeži došlo) a předložil zástupci půjčovny policejní zápis o krádeži. V takovém případě bude povinen zaplatit pouze spoluúčast za každou ukradenou loď.
 4. Spoluúčast: plastová kánoe, kajak, Pálava, plastový paddleboard 15000 Kč, raft, Baraka : 20000 Kč.
 5. Plavbu "Bez obav" nelze sjednat při půjčování sněžnic, mořských kajaků a nafukovacích paddleboardů.
 6. Půjčovna může odmítnout sjednání plavby "Bez obav".

Stanovení odstupného při stornování objednávky

 • V případě stornování celé objednávky nebo její části zákazníkem, oznámí zákazník toto své rozhodnutí prokazatelně půjčovně - písemně e-mailem.
 • Termín přijetí stornování půjčovnou je rozhodující pro stanovení odstupného.
 • Pokud toto oznámení provede zákazník méně než 24 hodin před termínem pronájmu, stanovuje se odstupné ve výši 100% ceny objednávky, v případě stornování části objednávky činí odstupné 100% z rozdílu ceny za původní objednávku a ceny za aktuální objednávku v nezměněném termínu.
 • Pokud zákazník uhradil předem část nebo celou částku za objednávku, stanovuje se výše odstupného podle počtu dnů od data přijetí stornování do data začátku pronájmu takto:
 • ode dne zaplacení až 10 dnů: 10% zaplacené částky, minimálně 300 Kč
 • 9-2 dny: 50% zaplacené částky, minimálně 300 Kč
 • méně než 2 dny: 100% zaplacené částky
 • V exponovaných termínech mohou být stornopodmínky stanoveny individuálně. O této skutečnosti bude zákazník informován před uhrazením částky za pronájem.

Podmínky smlouvy o nájmu sněžnic

 1. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro turistiku na sněhu a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň).
 2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit pronajímateli. Ten je povinen je zapsat.
 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 4. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v řádném stavu a přiměřeně čisté a do místa, kde vybavení převzal nebo podle písemné dohody.
 5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužítí části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.
 6. Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.
 7. Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
 8. V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v tabulce této smlouvy pod heslem Pořizovací hodnota.
 9. V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 10. V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení.
 11. Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.
 12. Pronajímatel je při půjčení oprávněn, mimo nájemné, požadovat kauci podle množství a druhu půjčovaného materiálu až do výše ceny pronajímaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušeny Podmínky smlouvy o nájmu vybavení a pronajímatel dodržoval Pokyny k používání sněžnic a teleskopických holí
 13. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat pokyny Horské Služby a předpisy související s pohybem turistů, které jsou platné pro navštívené lokality.
 14. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání pronajatého materiálu.
 15. Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání pronajatých sportovních potřeb. Nájemce byl upozorněn, že pohyb v zimních horách může být potencionálně nebezpečný. Nájemce byl požádán, aby ve sněžnicích nevstupoval do běžkařské stopy.
 16. K uhrazení škod na materiálu bude přednostně použita složená kauce.
 17. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.
×

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Udělujete nám tímto souhlas, abychom ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovali tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa

 Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zodpovězení vašeho dotazu, provedení rezervace a uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
×
*Ověřovací kód:
Ověřovací kód

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.