Všeobecné podmínky účasti na vodáckých kurzech pro veřejnost

1. Úvodní ustanovení

Přihláška k účasti ve vodáckém kurzu (Smlouva) se uzavírá mezi vodáckou školou TYDRA (dále jen VODÁCKÁ ŠKOLA) a zákazníkem. Smlouvou se VODÁCKÁ ŠKOLA zavazuje, že zajistí  zákazníkovi účast na kurzu ze své nabídky a zákazník se zavazuje k zaplacení stanovené ceny. Zákazník podepsaný na Smlouvě uzavírá Smlouvu i za ostatní účastníky uvedené na Smlouvě. Zákazník odpovídá za včasnou a řádnou platbu všech účastníků uvedených ve Smlouvě. Osoby mladší 18-ti let musí mít smlouvu podepsanou zákonným zástupcem. Za podpis Přihlášky je považována i skutečnost, že ji zákazník odsouhlasí a pošle elektronicky na adresu tydra@tydra.cz.

2. Podmínky realizace kurzu

Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. VODÁCKÁ ŠKOLA je povinna informovat zákazníka o zrušení kurzu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu.

3. Ceny kurzů a jejich úhrada

Ceny kurzů jsou uvedeny v prodejních materiálech VODÁCKÉ ŠKOLY. Závazná cena je uvedena ve Smlouvě. Současně s předáním smlouvy ve VODÁCKÉ ŠKOLE uhradí zákazník 50% ceny kurzu. Doplatek je splatný nejpozději 30 dní před zahájením kurzu.

4. Povinnosti VODÁCKÉ ŠKOLY při uzavření smlouvy

VODÁCKÁ ŠKOLA předá zákazníkovi návrh Smlouvy. Zákazník svým podpisem stvrzuje pravdivost údajů uvedených ve smlouvě a seznámení s těmito podmínkami.

VODÁCKÁ ŠKOLA poskytne zákazníkovi nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu veškeré podrobné informace, potřebné pro zákazníka,  podrobnosti o možnosti kontaktu s vedoucím kurzu nebo zástupcem VODÁCKÉ ŠKOLY, na které se může obrátit v případě nesnází.

5. Změna podmínek smlouvy

Je-li VODÁCKÁ ŠKOLA nucena před zahájením kurzu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu Smlouvy. Při návrhu změny Smlouvy se zákazník může rozhodnout, zda souhlasí se změnou Smlouvy nebo od Smlouvy odstoupí. V tomto případě neplatí zákazník odstupné. Pokud zákazník neoznámí odstoupení od Smlouvy z důvodu změny do 5 dnů od doručení, má se za to, že se změnou souhlasí.

VODÁCKÁ ŠKOLA je oprávněna provést účelné programové změny z důvodů organizačních nebo klimatických, přičemž souhrn poskytnutých služeb musí zůstat v úhrnu zachován.

Zákazník může oznámit, že se místo něj zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako zákazník. Změnu je možné oznámit nejpozději 2 dny před zahájením kurzu. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s podmínkami Smlouvy.

6. Odstoupení od Smlouvy

VODÁCKÁ ŠKOLA může před zahájením kurzu od Smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení kurzu nebo porušení smlouvy ze strany zákazníka.

Odstoupí-li VODÁCKÁ ŠKOLA od Smlouvy z důvodu zrušení kurzu, je VODÁCKÁ ŠKOLA povinna neprodleně vrátit zákazníkovi zaplacenou úhradu kurzu.

Odstoupí-li VODÁCKÁ ŠKOLA od Smlouvy z důvodu porušení povinností ze strany zákazníka, je zákazník povinen zaplatit VODÁCKÉ ŠKOLE stanovené odstupné, zbylou část úhrady je VODÁCKÁ ŠKOLA povinna neprodleně vrátit zákazníkovi.

Zruší-li VODÁCKÁ ŠKOLA kurz ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením kurzu, zaplatí zákazníkovi pokutu ve výši 10% sjednané ceny kurzu, pokud nebylo zrušení kurzu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla VODÁCKÁ ŠKOLA zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoliv za podmínek stanovených Smlouvou. Pokud odstoupí od Smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou Smlouvy, má nárok požadovat, aby mu VODÁCKÁ ŠKOLA nabídla jiný kurz v kvalitě odpovídající kurzu podle původní Smlouvy.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit odstupné podle těchto Podmínek. Zaplacenou úhradu ceny kurzu sníženou o odstupné je povinna VODÁCKÁ ŠKOLA vrátit zákazníkovi.

7. Odstupné

V případech, kdy se touto Smlouvou sjednává povinnost zákazníka zaplatit odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů před zahájením kurzu, kdy bylo písemně oznámeno VODÁCKÉ ŠKOLE odstoupení od Smlouvy.

Výše odstupného za každou osobu:

46 a více dnů před začátkem kurzu         0,- Kč

45-31 dnů                                          30% ceny kurzu

30-16 dnů                                          50% ceny kurzu

15-8 dnů                                            80% ceny kurzu

méně než 8 dnů                                100% ceny kurzu

8. Odpovědnost VODÁCKÉ ŠKOLY

VODÁCKÁ ŠKOLA odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývající z této Smlouvy.

Nesplní-li VODÁCKÁ ŠKOLA povinnosti vyplývající ze Smlouvy, musí zákazník uplatnit své právo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů od uvedeného ukončení kurzu, jinak právo zaniká.

VODÁCKÁ ŠKOLA se může odpovědnosti za škodu zprostit, pokud škodu nezavinila a byla způsobena:

9. Závěrečná ustanovení

Zákazník souhlasí s použitím osobních údajů všech osob uvedených na přihlášce do kurzu výhradně pro potřeby organizace kurzu a korespondenci s TYDRA- VODÁCKÁ ŠKOLA. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, i s obsahem těchto Podmínek, bere je na vědomí a souhlasí s nimi a to i jménem všech dalších spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto Smlouvu uzavírá.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Za podpis Přihlášky je považována i skutečnost, že ji zákazník odsouhlasí a pošle elektronicky na adresu tydra@tydra.cz.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.